2005/Nov/05

Fat Festival ปีนี้
มีหนังสือดีๆมาขาย

หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมผมไม่ลงเรื่องสั้นต่อ
หรือตอนที่ 4 มันจะเป็นตอนอาถรรพ์ ลงที่ไหนไม่เคยถึงเลย
เปล่าครับ
อย่าเพิ่งเดากันสุ่มสี่สุ่มห้า เดี๋ยวตีตายเลย

เนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
พี่ข้าวปุ้นและพี่หวาย
สองบุคลากรชั้นอาวุโสของExteen
ได้ชวนผมไปทำหนังสือขายงานFat

แน่นอนครับ งานFat กำลังจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้แล้ว
ผมมีเวลา 4 วันในการทำงาน
หลังจากที่ทำหนังมาตลอดทั้งเดือน
ฟังดูน่าจะเป็นงานเผา และผมก็อยากพัก
แต่ผมก็ตอบตกลงไป

One Night Stand

หนึ่งคืนของ ตำรวจ อาจารย์ หมอ สส.
นักศึกษา นักดนตรี ดารา ผู้หญิงธรรมดา คนบ้า
และ นักมายากล

เรื่องราวของคนสิบคน
สิบเส้นทาง
สิบความหมาย
ทั้งสุข เศร้า เหงา ซึ้งและกึ่งเฉียดคุก
ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน

นี่เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มแรกของผม
ซึ่งทำออกมาจำนวนไม่มากนัก
อยากให้ทุกคนได้อ่านกัน
เพราะถึงแม้เวลาทำจะไม่มาก
แต่ผมก็ใส่ใจในทุกรายละเอียด
เอ่อ...ถึงแม้ผมจะจัดหน้ากระดาษไม่ค่อยเก่งก็ตาม
เล่มละ 25 บาทเท่านั้นครับ

ใครมีโอกาสได้ไปงาน Fat Festival ปีนี้
แวะมาทักทายกันได้ครับที่บูธหมายเลข H28
นอกจากหนังสือของผมแล้วยังมีหนังสือของพี่หวาย
รวมงานวิจารณ์ดนตรีของอัด Sound Syndrome
โป๊สการ์ดของพี่ข้าวปุ้น และพี่น้อยหน่า
และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับใครที่จะไปฟังเพลงงานFatอยู่แล้ว
อย่าลืมแวะมาทักทายกันบ้างนะครับ

ไม่อยากซื้อไม่ว่า แค่มาช่วยขายก็ยังดี

ปล. รับสมัคร
คนจัดหน้าหนังสือ
สำหรับทำหนังสือขายงานอื่น
ไม่ระบุวัยแต่อยากได้เพศหญิง

Comment

Comment:

Tweet


แบบว่าอยากได้อ่ะ จะหาซื้อได้จากทิไหนคะ
จะสะสมผลงานให้ครบอะคะ ตอนนี้มีเรื่องแอนนาฯ เรื่องเจ้าสาวมาเฟีย และกะลังหาเรื่องคู่รักนักลวงโลกอยู่ มีบริการจัดหาให้ไม๊คะ เรื่องเงินหรือค่าโอนไม่มีปัญหาค่ะ/FC.Re-peat again
#548 by nuii (223.207.86.3) At 2011-12-06 17:37,
cijZfF <a href="http://tpmzxwotkimx.com/">tpmzxwotkimx</a>, [url=http://cgdbueucpsgv.com/]cgdbueucpsgv[/url], [link=http://ltqpqxgtjiwb.com/]ltqpqxgtjiwb[/link], http://cloewbdozqva.com/
#547 by jBNvhmpILRIxqm (94.102.49.89) At 2010-09-05 04:32,
GJut5J <a href="http://khcgspknoxqk.com/">khcgspknoxqk</a>, [url=http://gssmzvwvzawn.com/]gssmzvwvzawn[/url], [link=http://zulcgjmldiwp.com/]zulcgjmldiwp[/link], http://hgzjgexzpcsu.com/
#546 by hzqdnmmx (173.212.206.186) At 2010-07-04 18:49,
comment2, Çíàêîìñòâà îäåñû, 976, çíàêîìñòâà ïàóòèíêà, 0010, çíàêîìñòâà ãðóçèè òáèëèñè, 02060, ñåêñ çíàêîìñòâà â áåëãîðîäåäíåñòðîâñêîì, 06009, ïîçíàêîìëþñü ñ êèðèëëîì èç ìóðìàíñêà, 788766, ñîçäàíèå ïîðòàëà çíàêîìñòâ, 8-[[[, çíàêîìñòâà òàìàðà íèæíèé òàãèë, %-], áûñòðûé çíàêîìñòâà ìèíñê, 135, çíàêîìñòâà â óìàíü, txqf, çíàêîìñòâî â íèæíåèëèìñêîì ðàéîíå èðêóòñêîé îáë, :]], àâàðöû çíàêîìñòâî, 961,
#545 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:51,
comment3, èíòèìíûå âñòðå÷è â áàðíàóëå, 2172, çíàêîìñòâà ãîðîä ëåñîçàâîäñê, 823, øóøåíñêèå çíàêîìñòâà, :))), Çíàêîìñòâ ìîãèëåâ, 69328, çíàêîìñòâà â êîìðàòå, 670832, ïðîñòèòóêà ïèòåðà, hemglo, çíàêîìñòâà êàçàõñòàíñêèå áèñåêñóàëû, cldciz, çíàêîìñòââà â áèðþñèíñê, 597102, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà àøà, :-(, èíòèì çíàêîìñòâà ñâèíãåð îäåññà, =-)),
#544 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:51,
comment1, ðîññèéñêèé êëóá çíàêîìñòâ, 8-]], ðàçâîä ìîëîäûå íà ñåêñ, :-OOO, ñåêñ çíàêîìñòâàóçáåêèñòàí, cbye, ñàéòû çíàêîìñâ â çàïîðîæüå, 47406, çíàêîìñòâà ãåé äàì îòñîñàòü, :DDD, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â áåëãîðîäå, bjet, ëåñáèéñêèå çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ æåíùèí, 106743, ñëóæáà çíàêîìñòâ äëÿ ìåäèêîâ, :DDD, çíàêîìñòâà àðõàíñêîå áàøêîðò, 888907, àíàëüíûé ñåêñ îí ëàéí, 3184, óêðàèíà íèêîëàåðîñòèòóòêè ñåêñ çíàêîìñòâà, %-(, çíàêîìñòâà òóðêîâà ñâåòà, aarh,
#543 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:01,
comment3, òðàíñ çíàêîìñòâà â óêðàèíå, =[, çíàêîìñòâà ó àôðîäèòû, 8OOO, ñàéò çíàêîìñò åòåðáóðãå, 559718, ñàéò çíàêîìñòâ ã íåâèííîìûññêà, %-D, äåâóøêè äëÿ çíàêîìñòâà ñîí, 8D, ñàéòû çíàêîìñòâ ÷èñòî äëÿ ñýêñà, 786174, èíòèì çíàêîìñòâà èâàíãîðîä, lwjsr, àíãåëèíà îìñê èíòèì, %-PP, çíàêîìñòâî ãîðîä èæåâñê, 452, êîíòàêòû è çíàêîìñòâà ñàéò, %-[[[, êèåâñêèå ïðîñòèòóòêè, 609215,
#542 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:41,
comment4, äîìèíèðîâàíèå ìóæñêîå çíàêîìñòâî, mxk, ñàéòû çíàêîìñòâ áåëàðóñü ãîìåëü, :(((, ñàéòçíàêîìñòâà äåâóøêîé èç òàäæèêèñòàíà, xghemw, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ èìïîòåíòîâ, =], çíàêîìñòâà ãîðîä íîâîðîññèéñê, 928, àñüêà çíàêîìñòâà ìîñêâà, vhok, çíàêîìñòâî ñ àçåðáàéäæàíöàìè, 913, ðåéòèíã ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 8-PP, èíòèìçíàêîìñòâà âåðåùàãèíî, 122964, ñàéò çíàêîìñòâà íàéäè ñâîþ ëþáîâü, 159, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ëàëåíåò, >:-DD, çíàêîìñòâà ñóêà÷ ëþáîâü, 891, ñâèíã çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåðáóðãå, okf,
#541 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:52,
comment3, çíàêîìñòâà â âÿçüìå, 950, Ìèíòèìåð óìåð, 67079, map4, :[[[, âñòðå÷à äëÿ ñåêñà ñàéò çíàêîìñòâ, 8P, ñàéò çíàêîìñòâ ñâèäàíèå, iyg, çíàêîìñòâà â àêòàíûøå, bqhmv, Çíàêîìñòâî áåëãðàä, 834, çíàêîìñòâà â êèøèí, %-)), çíàêîìñòâî ñ ëåñáèàíêàìè, 9270, ñàéò çíàêîìñòâ ñ ãîñïîæåé, 3198, Áðÿíñêèå çíàêîìñòâà, 449322, èíòèì çíàêîìâñòâî â àñòðàõàíå, akb, âëàäèâîñòîê ñà, 420885, ñâèíãåðû è ñâèíã çíàêîìñòâà, 278, çíàêîìñòâà ðèëóêàõ, %((,
#540 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:44,
comment5, ñåêñ èíòèì ÷åáîêñàðû, :]], ãåé çíàêîìñòâà â áóçóëóêå, 208523, ãåé çíàêîìñòâà ñøà, rneocu, trans çíàêîìñòâà, 468749, àíãëèéñêèå àãåíòñòâà çíàêîìñòâ, >:-[[, ïîçíàêîìèòüñÿ ÷åëíû, 684419, èíòèì çíàêîìñòâà äìèòðîâñê, 8), ïðîñòèòóòêè îðàëüíûé ñåêñ, sfur, òàéøåòå èíòèì çíàêîìñòâî, 378214, êëóá çíàêîìñò, %-[[, õî÷ó ïîçíàîêìèòüñÿ ñ äåâóøêîé, 499157, äàâíî çíàêîìà, zdvs, map7, >:))), ñåêñ ôîòêè, 8-((, çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ íîâîñèáèðñê, 582,
#539 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:17,
comment3, çíàêîìñòâà ãîðîä áåëîðåöê, 8-PPP, ñëóæáà çíàêîìñòâ ñåâåðîäâèíñê, =[[[, çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê ïðîðåøíàÿ îëüãà, =-PPP, êëóáû çíàêîìñòâ äëÿ àìïóòè, 4165, àëàòûðü ñåêñ çíàêîìñòâà, 852, çíàêîìñòâà â íîâîìîñêîâñê òóëüñêîé îáëàñòè, tcch, øëþõè ñàðàòîâ, 280879, çíàêîìñòâà ìàãàäàí æåíùèíû, 840905, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà â îáíèíñêå, mshmrg, ñàéò çíàêîìñòâ â îòðàäíîì, 3521, ñåêñçíàêîìñòâà îëòàâå, :)), çíàêîìñòâà ñ çê, %-[[[, çàêàç ñòîëèêà äëÿ çíàêîìñòâà ñî çâåçäîé, 46003, ÷àòû çíàêîìñòâà ëåñáè äîñêà, rvfa, çíàêîìñòâà ã ìåæäóðå÷åíñê, 8-OOO, áåëãîðîä ñëóæáà çíàêîìñòâ, 304844,
#538 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:23,
comment6, love neo çíàêîìñòâà â àëåêñàíäðîâå, txaad, ìàìáà ñàé çíàêîìñòâ, =OO, èíòèì êðàñíîÿðñêèé êðàé, 8-]]], ïðîñòèòóòêè â ñòåðëèòàìàêå, wadmh, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëûñüâà, 64241, Çíàêîìñòâà óíå÷è, qhd, çíàêîìñòâà âîëîñàòûõ, vhhqo, Àçåðáàéäæàíñêîå çíàêîìñòâî, oeiwua, áîëãàðèÿ ãàáðîâî çíàêîìñòâà, 526, ñàìûé ïîïóïÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ, vafxg, àäðåñà ñëóæáû çíàêîìñòâ â óëàíóäý, 11527, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñ äåóøêîé íà óêðàèíå, 8DD, èíòèì äîëãîïðóäíûé, 859876, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè áåðäÿíñê, diuvrw, çíàêîìñòâî êðàñíîäàðñêèé êðàé ïîñåëîê ìîñêîâñêîé, >:[, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíàòûì ìóæ÷èíîé, biw, çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ þãà ðîññèè, %-), ëèëèàíà ïîäîëüñê çíàêîìñòâà, cmdfz,
#537 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 14:56,
comment3, êðûìñêèé ÷àò çíàêîìñòâà, 98233, çíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêàìè, zuythu, çíàêîìñòâà çàëàðè, %-D, ðåãèîíàëüíûå çíàêîìñòâà, 28522, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè â òîìñêå, ztxu, &#