2005/Nov/05

Fat Festival ปีนี้
มีหนังสือดีๆมาขาย

หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมผมไม่ลงเรื่องสั้นต่อ
หรือตอนที่ 4 มันจะเป็นตอนอาถรรพ์ ลงที่ไหนไม่เคยถึงเลย
เปล่าครับ
อย่าเพิ่งเดากันสุ่มสี่สุ่มห้า เดี๋ยวตีตายเลย

เนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
พี่ข้าวปุ้นและพี่หวาย
สองบุคลากรชั้นอาวุโสของExteen
ได้ชวนผมไปทำหนังสือขายงานFat

แน่นอนครับ งานFat กำลังจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้แล้ว
ผมมีเวลา 4 วันในการทำงาน
หลังจากที่ทำหนังมาตลอดทั้งเดือน
ฟังดูน่าจะเป็นงานเผา และผมก็อยากพัก
แต่ผมก็ตอบตกลงไป

One Night Stand

หนึ่งคืนของ ตำรวจ อาจารย์ หมอ สส.
นักศึกษา นักดนตรี ดารา ผู้หญิงธรรมดา คนบ้า
และ นักมายากล

เรื่องราวของคนสิบคน
สิบเส้นทาง
สิบความหมาย
ทั้งสุข เศร้า เหงา ซึ้งและกึ่งเฉียดคุก
ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน

นี่เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มแรกของผม
ซึ่งทำออกมาจำนวนไม่มากนัก
อยากให้ทุกคนได้อ่านกัน
เพราะถึงแม้เวลาทำจะไม่มาก
แต่ผมก็ใส่ใจในทุกรายละเอียด
เอ่อ...ถึงแม้ผมจะจัดหน้ากระดาษไม่ค่อยเก่งก็ตาม
เล่มละ 25 บาทเท่านั้นครับ

ใครมีโอกาสได้ไปงาน Fat Festival ปีนี้
แวะมาทักทายกันได้ครับที่บูธหมายเลข H28
นอกจากหนังสือของผมแล้วยังมีหนังสือของพี่หวาย
รวมงานวิจารณ์ดนตรีของอัด Sound Syndrome
โป๊สการ์ดของพี่ข้าวปุ้น และพี่น้อยหน่า
และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับใครที่จะไปฟังเพลงงานFatอยู่แล้ว
อย่าลืมแวะมาทักทายกันบ้างนะครับ

ไม่อยากซื้อไม่ว่า แค่มาช่วยขายก็ยังดี

ปล. รับสมัคร
คนจัดหน้าหนังสือ
สำหรับทำหนังสือขายงานอื่น
ไม่ระบุวัยแต่อยากได้เพศหญิง

Comment

Comment:

Tweet


comment6, ñëóæáà çíàêîìñòâ õàíóìà, 9730, çíàêîìñòâ çàðóáåæüÿ, tlv, ðÿçàíñêèé ñåðâåð çíàêîìñòâà, 094696, çíàêîìñòâî ñ æèðíîé, swl, çíàêîìñòâ ñ äåâóøêîé, 86111, ÷àò çíàêîìñòâ ÷àò âîë÷àò, 357, ïàðòíåðêà ñàéòà çíàêîìñòâ, 548, ñåêñ çíàêîìñòâà ëþáîâíèê â êðàñíîäàðå, %-DD, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â êóìåðòàó, =-]], çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ëþáîâíèêè, 46409, çíàêîìñòâà êàíñòàíòèíîâêà, 133, çíàêîìñòâà èçáåðáàø äàãåñòàí, 466, Çíàêîìñòâî áðàòñêà, 26276,
#498 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-22 22:39,
comment1, ñàéò çíàêîìñò òàòàðû àëìàòû, tumio, ãðóïïîâîé ñåêñ â åêàòåðèíáóðãå, %-[[, øàäðèíñê ïîçíàêîìëþñü ñåêñ, kwflur, çíàêîìñòâà â àíàïå, %]], ñàéò çíàêîìñòâííîâãîðîä, =-PP, çíàêîìñòâà ñ ãååì â ìóðìàíñêå, qly, çíàêîìñòâà â í íîâãîðîäå 200ã, =-D, çíàêîìñòâàñòàðàÿ ðóññà, slhp, ñåêñ ðóáöîâñê, 3076, çíàêîìñòâà îðñêà, 8-OOO, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê÷à ðîñòîâíàäîíó, =DD, ñòàðûå øëþõè çíàêîìñòâà, btxr, çíàêîìñòâà ã ïîêðîâ, ifyfx, â êîíòàêòå ëåíèíîãîðñê çíàêîìñòâà, 6904, çíàêîìñòâà ïîðêà ìóæ÷èí æåíùèíàìè, 960360, çíàêîìñòâà â êîâðîâå âëàäèìèðñêîé îáë, igius, íèêîëàåâ çíàêîìñòâà ÷àòû, :[[[,
#497 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-22 20:17,
comment2, îáúåäèíåíèå ðåãèîíîâ íà ñàéòå çíàêîìñòâà, %], ñåêñ ñ ëîëèòàìè, fgkjei, ñåêñà áåç îáÿçàòåëüñòâ, 7433, ïîçíàêîìèòüñÿ ëåñáèÿíêîé, %-], çíàêîìñòâà âã çåëåíîêóìñêå, rtwbdq, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà õìåëüíèöêèé, =-)), çíàêîìñòâà òðàíñîâ ìîñêâà, 75067, ñåêñ ñ êàâêàçêèìè äåâóøêàìè, 253773, àðçàìàñ ñëóæáà çíàêîìñòâ, 43300, çíàêîìñòâà ñ áè â íàõîäêå, iaco, ñåêñ çíàêîñòâà âîëãîãðàä, 4155, çíàêîìñòâà íîâîêçíåöê, 46808, ðàçãîâîð ñ äåâóøêîé ïðè çíàêîìñòâå, 202, èíòèì âûåçäà, thslw, çíàêîìñòâà êàëóãà è êàëóæñêàÿ îáë, 935657, çíàêîìñòâà âëàä òèðàñïîëü, 8-],
#496 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-22 19:44,
comment4, ìàìáà çíàêîìñòâ â òâåðè, :]]], çíàêîìñòâà âîåííûõ, >:DDD, ñîñòîÿòåëüíûé ìóæ÷èíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé, 22809, çíàêîìñòâà â àðòåìîâñêîì ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, %]], çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè íà êàì÷àòêå, wuoyw, çíàêîìñòâî òàòüÿíà àëåêñàíäðîâíà ãåðàñèìîâà, 8-], çíàêîìñòâà â óêðàèíå çàïîðîæüå îáë, 127343, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêà ñàðàòîâå, 051636, çíàêîìñòâà ïî ïîñåëêó åðîôåé ïàâëîâè÷, vouqiy, ñåêñ çíàêîìñòâà èãðà, :(((, ñåêñ ìåí çíàêîìñòâà, :-[[, ñåêñ ïîæèëîé, %-PP, ñàéò çíàêîìñòâ â ìàðèóïîëå, 266, èíîñòðàííûé ñàéò çíàêîìñòâ òau2, xznh, ïðîñòèòóòêè ìîñêâà ñåêñ, %)), çíàêîìñòâà íèêîëüñê, %-[, çíàêîìñòâà â êðàñíîñåëüñêîì ðàéîíå, umniv, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà â êàëèíèíãðàäå, uzfajx,
#495 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-22 17:10,
comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ëåñáèÿíîê êðàñíîäàð, 765601, çíàêîìñòâà ïîñîëüñòâà áîæüåãî, 015658, âèðòóàëüíûé ñåêñ îí ëàéí, >:[[[, çíàêîìñòâà ìóñóëüìàí àëìàòû, 8-]], çíàêîìñòâà àëìàòèíêè êîì, 136, çàðóáåæíûå çíàêîìñòâà, 089590, map5, 839, àãåíòñòâà çíàêîìñòâ ãîðîäà åëüöà, 693, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íà mamba, >:(, ñåêñ ïóäîæ çíàêîìñòâà, 392438, òóëà åâäîêèìîâà åëåíà çíàêîìñòâà, 18955, ñèëüíûå ìóæ÷èíû ïîçíàêîìèòüñÿ, 86842, çíàêîìñòâî èç êàëèíèíãðàäà, luhdgb, ñëóæáà çíàêîìñòâ èâàíîâå, rskomu, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèêîâûì íèêîëàåì, =]]], çíàêîìñòâà â äóáëèíå, sido, çíàêîìñòâà äëÿ çàìóæíèõ æåíàòûõ, 764,
#494 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-22 17:09,
comment4, çíàêîìñòâà ïî ïðîñòóþ ïðîïèñêó, =-DDD, ñàéò çíàêîìñòâ ãååâ èç ÿðîñëàâëÿ, hdl, çíàêîìñòâà ïî ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 63620, êëóá çíàêîìñòàðàäèç êàÿ, cxhta, çíàêîìñòâà ñòàðèêîâ, 58246, çíàêîñòâî äëÿ áðàêà, nnoiio, çíàêîìñòâà ïî ôàìèëèè â êåìåðîâî, =-[[[, ãàëèíà çíàêîìñòâà ïîäîëüñê, 636242, çíàêîìñòâà â ýìèðàòàõ, >:], Àòûðàó çíàêîìñòâà, 8-PP,
#493 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-22 15:16,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà íîâîóðàëüñê, 8O, íå ìîãó íå ñêåì ïîçíàêîìèòüñÿ, 895779, ñåêñ çíàêîìñòâà ïàðû ìîñêâà, =P, ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé èç ïåòåðáóðãà, 09022, èòàëèÿ çíàêîìñòâî, :-(, ëåñáè çíàêîìñòâà îðåíáóðã, svzh, Çàìóæíÿÿ ïîçíàêîìèòüñÿ, 607, çíàêîìñòâî ñ òðàíñâåñòèòàìè âîëãîãðàäà, 8-PP, îòêðîâåííûå çíàêîìñòâà äëÿ à, ufe, áðàòñê èíòèì ïðîñòèòóòêè, 131, ñåêñçíàêîìñòâà ïåòåðáóðã, gqtqil, çíàêîñìòâî ñ äåâóøêîé, 726627, ñàéò çíàêîìñòâ â æèãóëåñêå, 999128, çíàêîìñòâà íàòàëüÿ îðåíáóðã 23, deus, çíàêîìñòâà ãðà÷åâêàñòàâð, lfuyty, çíàêîìñòâà ïî ëóãàíñêîé, 7608, çíàêîìñòâà ÷åðåç ãàçåòû, %-[[,
#492 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-22 14:38,
comment4, çíàêîìñòâà ãîðîä íîâîðîññèéñê, zkpl, ñàéò çíàêîìñòâ mamaba, =], ñàéò çíàêîìñòåðåéäåì íà òû, qwxhbf, ëåñáè çíàêîìñòâà â òâîåì ãîðîäå, %), íîâîïîëîöê ëåíà ñèòíèêîâà ðàçäåë çíàêîìñòâà, evatlw, ñàéò çíàêîìñò áðÿíñê, 648766, Çíàêîìñòâà ìåãàïîëèñ, 824612, îñòàâ